Hafan

Ymunwch â ni i drechu digartrefedd yng Nghaerdydd.

Phone give differently

Rhoddion

£11,404.28

Cyflwyno rhodd

Addunedau

3

Beth yw #CAERedigrwydd?

Mae CAERedigrwydd yn arddull partneriaeth tuag at drechu digartrefedd yng Nghaerdydd rhwng FOR Cardiff a mudiadau ac elusennau i’r digartref sy’n bodoli eisoes.

Crëwyd CAERedigrwydd i dynnu sylw at y llu o wasanaethau a ddarperir er mwyn helpu i fynd i’r afael â chysgu allan ledled y ddinas, yn ogystal â chodi arian i ddarparu grantiau hanfodol ar gyfer unigolion penodol sydd mewn perygl.

Bydd pobl yng Nghaerdydd yn rhoi’n hael yn aml i’r bobl y maent yn eu gweld ar y strydoedd ond rydym fel cymdeithas yn cario llai a llai o arian parod gyda ni.

Mae CAERedigrwydd yn rhoi cyfle i bobl feddwl yn wahanol am sut i gefnogi’r digartref pan maent awydd gwneud hynny.

Trwy gofrestru gyda’r siarter neu trwy roi gan ddefnyddio technoleg digyffwrdd, byddwch yn cefnogi elusennau ac unigolion ledled Caerdydd i helpu pobl i droi cefn ar y stryd am byth.

Mae cronfa CAERedigrwydd yn helpu elusennau i’r digartref sy’n bodoli eisoes i gefnogi’r bobl y maent yn gweithio gyda nhw trwy grantiau bychain. Trwy grantiau o hyd at £750 – sydd i’w gwario ar eitemau allweddol fydd yn cynorthwyo cynllun datblygiad personol person – mae’r grantiau’n cynnig atebion unigryw i broblemau’r unigolyn.

Mwy am ein grantiau

Sut yr ydym yn gwneud Gwahaniaeth

Dyma rai o’r ffyrdd y mae eich rhoddion hael yn helpu.

We cant find any blogs in this category

Cyflwyno rhodd

Dilyn y newyddion diweddaraf

We cant find any blogs in this category

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’r ffyrdd y mae eich rhoddion hael yn helpu.

Sut rydym yn dangos CAERedigrwydd

O grantiau cyn lleied â £25 i brynu cerdyn hunaniaeth i symiau mwy o hyd at £750 i ariannu cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol, mae CAERedigrwydd yn gweithio ar y cyd â’r cymorth sydd ar gael gan wasanaethau rheng flaen i helpu i newid bywydau pobl. Rydym wrthi’n brysur yn casglu’r straeon newyddion da am y grantiau hyn, felly cofiwch edrych yn ôl cyn bo hir!

Beth yw CAERedigrwydd?

Ymgyrch godi arian yw CAERedigrwydd, sy’n uno elusennau digartrefedd sydd eisoes wedi eu sefydlu ledled Caerdydd.

Mae ymchwil yn dangos y bydd llai na chwarter o bobl yn cario arian parod yn rheolaidd dros y ddeng mlynedd nesaf. Mae CAERedigrwydd yn gyfle i feddwl yn wahanol am sut y gall pobl roi i’r digartref pan fyddant yn cael eu cymell.

Yn bwysicaf oll, gan roi trwy dechnoleg, gall yr elusennau sy’n dosbarthu’r arian sicrhau ei fod yn mynd tuag at helpu pobl i gadw oddi ar y stryd am byth.

Mae’n darparu cronfa amgen i helpu’r elusennau digartrefedd hyn i gefnogi’r bobl y mae nhw’n gweithio â hwy, trwy grantiau bach. Gyda grantiau o hyd at £750 – sydd i’w gwario ar hanfodion a fydd yn helpu cynllun datblygu personol unigolyn – y nod yw darparu atebion unigol i faterion unigol.

Pam ydych chi’n dibynnu ar arian cyhoeddus i ddelio â digartrefedd?

Mae CAERedigrwydd yn bartneriaeth sy’n mynd i’r afael â digartrefedd yng Nghaerdydd rhwng FOR Cardiff, The Big Issue Cymru, Cyngor Caerdydd, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Huggard, Byddin yr Iachawdwriaeth, Heddlu De Cymru, The Wallich ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Crëwyd CAERedigrwydd i amlygu’r cyfoeth o wasanaethau a ddarperir er mwyn helpu i ddatrys cysgu ar y stryd ledled y ddinas, yn ogystal â chodi arian i ddarparu grantiau hanfodol i unigolion penodol sydd mewn perygl.

Mae rhoi arian neu fwyd i bobl sy’n byw ar y stryd yn cyfranu tuag at barhad digartrefedd, ond gwyddom fod pobl yng Nghaerdydd yn rhoi yn aml ac yn hael i’r bobl y maent yn gweld ar y strydoedd.

Mae ymchwil yn dangos y bydd llai na chwarter o bobl yn cario arian parod yn rheolaidd dros y ddeng mlynedd nesaf. Mae CAERedigrwydd yn gyfle i feddwl yn wahanol am sut y gall pobl roi i’r digartref pan fyddant yn cael eu cymell.

Yn bwysicaf oll, gan roi trwy dechnoleg, gall yr elusennau sy’n dosbarthu’r arian sicrhau ei fod yn mynd tuag at helpu pobl i gadw oddi ar y stryd am byth.

A yw fy rhoddion yn talu am yr ymgyrch yma?

FOR Cardiff, sef Ardal Gwella Busnes Caerdydd, sy’n ariannu ymgyrch CAERedigrwydd fel y gall yr arian a roddir gan y cyhoedd fynd tuag at helpu’r rhai sy’n dioddef o ddigartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

A yw’r holl arian yn mynd tuag at unigolion/sefydliadau?

Mae CAERedigrwydd yn ymrwymedig i sicrhau bod yr arian a roddir gan y cyhoedd yn helpu i newid bywydau pobl sy’n dioddef o ddigartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae hyn yn cynnwys y gost o sicrhau bod y grantiau’n cael eu dyrannu i’r bobl iawn ar yr adeg iawn a’u bod yn cael eu monitro’n iawn. Yn yr achos hwn, mae 10% o’r rhoddion yn mynd i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i dalu costau gweinyddol rheoli’r gronfa.

Mae 10% arall wedi’i neilltuo ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda’r rheiny sydd mewn perygl o Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod, er mwyn atal y genhedlaeth nesaf rhag bod yn ddigartref neu orfod troi at weithgareddau ar y stryd fel gofyn cardod. 

Sut ydw i’n gwybod bod fy rhodd yn cael ei wario yn y ffordd iawn?

Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £750 i unigolion a caiff ceisiadau eu hasesu gan banel a oruchwylir gan Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Gallai enghreifftiau o geisiadau a all fod yn llwyddiannus, gynnwys:

  • Dillad addas ar gyfer cyfweliadau a/neu gyflogaeth
  • Beic i gyrraedd swydd newydd
  • Ffioedd hyfforddi/cwrs
  • Pris tocyn i ymweld â theulu sydd wedi ymddieithrio
  • Dodrefn/eitemau’r cartref ar gyfer rhywun sydd wedi symud o’r stryd i denantiaeth
  • Cynghori
  • Deunyddiau/offer gwaith

Ar ôl eu dyfarnu, caiff y grantiau eu trin a’u monitro gan y sefydliadau – ni fydd arian parod yn cael ei roi yn uniongyrchol i’r defnyddiwr gwasanaeth – a bydd angen prawf o bryniad.

Pa mor gyflym fydd y grantiau’n cael eu creu a’u dosbarthu?

Mae ceisiadau am grantiau bellach ar agor trwy cfiw.org.uk. Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £750 ar gyfer unigolion.

Caiff ceisiadau am grantiau o hyd at £250 eu prosesu mewn pum niwrnod gwaith a ceir penderfyniad yn fewnol gan Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Prosesir grantiau o £250- £750 o fewn 10 diwrnod gwaith ac fe’u penderfynir gan banel.

Mae amseroedd prosesu yn dibynu ar ddychwelyd y llythyr cynnig a llofnod ar gyfer y telerau ac amodau gan y gweithiwr cymorth a’r unigolyn.

Yn dilyn cynnig llwyddiannus, mae cyfrifoldeb ar y sefydliad i weithio gyda phobl i wario’r arian mewn cyfnod o amser sy’n rhesymol.

A ydych chi’n dweud wrth bobl i beidio a rhoi’n uniongyrchol i bobl ar y stryd?

Mae CAERedigrwydd yn darparu ffordd wahanol o roi i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae ymchwil yn dangos y bydd llai na chwarter o bobl yn cario arian parod yn rheolaidd dros y ddeng mlynedd nesaf. Mae CAERedigrwydd yn gyfle i feddwl yn wahanol am sut y gall pobl roi i’r digartref pan fyddant yn cael eu cymell.

Yn bwysicaf oll, gan roi trwy dechnoleg, gall yr elusennau sy’n dosbarthu’r arian sicrhau ei fod yn mynd tuag at helpu pobl i gadw oddi ar y stryd am byth.

Pam ddim jest rhoi i elusennau sy’n bodoli eisoes?

Nid elusen arall yw CAERedigrwydd. Mae’n ymgyrch godi arian sy’n uno elusennau digartrefedd sy’n bodoli yng Nghaerdydd eisoes.

Mae’n darparu cronfa amgen i helpu’r elusennau digartrefedd hyn i gefnogi’r bobl maent yn gweithio â nhw, trwy grantiau bach.

A yw’r dechnoleg yma wedi cael ei ddefnyddio o’r blaen a sut ydych chi’n gwybod y bydd yn llwyddiannus?

Ydy, mae Cancer Research UK wedi treialu blaen siopau di-gyswllt yn Llundain a defnyddiwyd technoleg debyg gan Rough Sleeping Alliance ym Mryste gan brofi llwyddiant mawr.

Dyma’r tro cyntaf iddo ddod i Gymru i fynd i’r afael â digartrefedd a gobeithiwn y bydd yr un mor llwyddiannus.

Cyflwyno rhodd