Pwy rydych wedi eu helpu

Pwy rydych wedi eu helpu

Mae CAERedigrwydd yn cefnogi pobl sy’n profi digartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Dyma rai ffyrdd y mae eich rhoddion hael yn newid bywydau.

Stori Yasser

Stori Yasser

Daeth Yasser yn ddigartref pan dderbyniodd orchymyn troi allan dirybudd i adael ei gartref ar unwaith ym mis Chwefror 2019. Gadawodd gyda dim ond y dillad oedd amdano a chysgodd yn nhai amryw o’i ffrindiau ac ar strydoedd Caerdydd am y chwe mis canlynol, y mae’n eu disgrifio fel cyfnod gwaethaf ei fywyd. Yn ystod yr ychydig fisoedd hyn, wynebodd gyfres o rwystrau. Heb le diogel, collodd ddogfennau pwysig, a chafodd ei fudd-daliadau eu hatal. Meddai Yasser: “Fe wnaeth hyn ddifetha fy mywyd, ac roedd hi’n boenus iawn tan imi fynd i’r YMCA. Ond mae pethau’n dechrau gwella nawr gyda help y bobl yn y gwasanaeth.” Mae Yasser yn cymryd rhan yn rhaglen Aspire yn y ganolfan, sy’n rhaglen hyfforddiant pedair wythnos o hyd i helpu pobl sy’n dioddef digartrefedd i fynd yn ôl i’r gwaith. Mae hefyd yn un o nifer o bobl ddigartref yng Nghaerdydd sy’n elwa o…

Stori Tom

Stori Tom

Daeth Tom* yn ddigartref yn 2014 wedi i’w berthynas gyda’i bartner chwalu. Ym mis Medi 2018, rhoddwyd ein grant mwyaf o £750 iddo i brynu’r offer angenrheidiol i’w helpu i gychwyn busnes unwaith eto. Cyn bod yn ddigartref, roedd Tom yn rhedeg cwmni adeiladu hirsefydlog yr oedd wedi ei greu a’i ehangu ei hun. Cafodd newidiadau yn ei amgylchiadau personol a chwalfa ei berthynas effaith niweidiol ar ei iechyd a’i les yn gyffredinol. Gyda’i hunan-barch ar ei lefel isaf erioed, aeth ei fusnes i’r wal ac roedd yntau’n ddibynnol ar fudd-dal salwch a gwasanaethau digartrefedd rheng flaen i’w gynnal. Symudodd i mewn i hostel ac yna ymlaen i Dai â Chymorth Huggard, ble y clywodd am gronfa CAERedigrwydd. Mae’r grant wedi helpu Tom i brynu offer i’w helpu i gychwyn ei fusnes yn y gymuned leol. Bydd hyn yn ei helpu i gamu oddi wrth ddibynnu ar fudd-daliadau a thyfu’n…

Hunan-gyflogaeth

Hunan-gyflogaeth

Mae gan bobl sy’n dioddef o ddigartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o leiaf un gollfarn droseddol yn aml, sy’n ei gwneud yn anodd iawn iddynt ddod o hyd i swydd. Mae llawer o ffurflenni cais yn holi ynghylch gweithgarwch troseddol blaenorol, ac mae’n rhaid i ni ddatgelu hyn dan y gyfraith oherwydd bydd llawer o gwmnïau’n cwblhau gwiriadau GDG. Mae hunan-gyflogaeth yn opsiwn gwahanol, ac mae CAERedigrwydd wedi helpu dau ymgeisydd am grant allan o ddiweithdra. Gyda’r grant £750 llawn, maent wedi gallu prynu’r offer hanfodol i ddechrau eu busnes. Gall cofnod troseddol atal cynnydd person sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddigartrefedd, gan ei adael heb lawer o opsiynau i ennill arian. Mae hyn yn cynyddu’r posibilrwydd y bydd yn troi’n ôl at droseddu i oroesi. Ni ddylai hanes o droseddu atal rhywun rhag symud ‘mlaen. Gall y grant yma helpu pobl sy’n dioddef…

Prawf Adnabod

Prawf Adnabod

Gall rhywbeth mor syml â bod yn berchen ar ryw fath o Brawf Adnabod fod yn gam allweddol o ran dianc rhag digartrefedd yn barhaol. Gall trwyddedau gyrru, pasbortau a thystysgrifau geni gael eu colli neu eu dwyn yn hawdd pan fo rhywun yn cysgu ar y stryd, ac mae’n anodd iawn cael rhai newydd heb gyfeiriad parhaol. Mae CAERedigrwydd yn cefnogi mynediad i Brawf Adnabod i bobl sy’n profi digartrefedd yng Nghaerdydd ac eisoes wedi rhoi pedwar prawf adnabod i bobl a oedd yn cael trafferthion heb un. Mae Prawf Adnabod yn rhoi mynediad i bobl i wasanaethau hanfodol y llywodraeth, y mae gan bob un ohonom hawl iddynt. Mae angen un i gael swydd, agor cyfrif banc, derbyn budd-daliadau a sicrhau tai fforddiadwy. Heb y gwasanaethau hanfodol hyn, mae bron yn amhosib dianc rhag digartrefedd. Y prif rwystr i gael Prawf Adnabod i berson sy’n profi digartrefedd yw…

Dodrefn

Dodrefn

Ar ôl byw ar y stryd, mewn llety brys, hosteli ac ar soffas, byddai’n hawdd cymryd yn ganiataol mai cael tŷ parhaol yw’r cam olaf i rywun sy’n dioddef o ddigartrefedd. Fodd bynnag, yn achos rhywun sy’n cael tŷ fel hyn, mae’n debygol na fydd dodrefn yno nac eitemau sylfaenol fel gwely, ffwrn neu oergell. Mae llawer o’n grantiau mawr wedi helpu unigolion a theuluoedd i gael dodrefn a nwyddau gwyn i wneud eu llety yn gartref cyfforddus. Gall byw mewn cartref sydd wedi’i ddodrefnu wneud gwahaniaeth go iawn i rywun sy’n symud i ffwrdd o ddigartrefedd. Mae bod yn ddiogel yn y cartref yn helpu i adeiladu sefydlogrwydd mewn bywyd, a hwn yw’r ffactor pwysicaf yn aml o ran cadw pobl i ffwrdd o ddigartrefedd am byth.

Stori Wayne

Stori Wayne

Wayne dderbyniodd y grant CAERedigrwydd cyntaf erioed. Dechreuodd ei brofiad o ddigartrefedd pan oedd yn 15 oed, pan gollodd ei rieni gartref y teulu. Am y 25 mlynedd nesaf, ailadroddodd batrwm o ddigartrefedd, caethiwed a charchar tan iddo gyrraedd pwynt a’i orfododd i fynd i gael triniaeth. “Ro’n i wedi colli defnydd o fy nghoes chwith a fy mraich dde oherwydd fy nghamddefnydd o sylweddau. Ro’n i mewn lle gwael. Ro’n i’n gwybod na allwn i gario ‘mlaen, felly fe es i at The Wallich am help, ac fe wnaethon nhw fy rhoi mewn cysylltiad â Byddin yr Iachawdwriaeth. Yna fe ges i le mewn llety lloches. Penderfynais mai digon oedd digon, ac fe geisiais help am fy nghaethiwed i sylweddau.” Mae Wayne wedi bod yn sobor ers 2014, ac yn yr amser hwnnw mae wedi cwblhau cyrsiau di-rif i wella ei gyflogadwyedd, gan gynnwys cymwysterau mewn Saesneg, Mathemateg a…

Creu ein grantiau

Mae’r gronfa CAERedigrwydd yn cael ei rheoli gan Sefydliad Cymunedol Cymru – sefydliad dielw wedi’i leoli yng Nghaerdydd sy’n ymroddedig i gefnogi elusennau a grwpiau cymunedol i gael mynediad at gyllid a chyrraedd y rhai sydd â’r angen mwyaf.

Gall mudiadau ymgeisio am grantiau o hyd at £2000 ar gyfer unigolion a chaiff ceisiadau eu hasesu gan banel a oruchwylir gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Mae 10% o roddion wedi’u neilltuo ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda’r rhai sydd mewn perygl o gael Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod er mwyn atal y genhedlaeth nesaf rhag dod yn ddigartref neu orfod troi at weithgareddau stryd fel cardota.

Gallai enghreifftiau o geisiadau allai fod yn llwyddiannus gynnwys:

  • Dillad addas ar gyfer cyfweliadau a / neu swydd
  • Beic i deithio i swydd newydd
  • Ffïoedd hyfforddiant / cwrs
  • Talu am docyn i deithio i gwrdd â theulu sydd wedi ymddieithrio
  • Dodrefn / eitemau i’r tŷ ar gyfer person oedd yn cysgu ar y stryd sydd wedi symud i mewn i denantiaeth
  • Cwnsela
  • Offer / deunyddiau at waith

Unwaith y cânt eu dyfarnu, caiff grantiau eu trin a'u monitro gan y sefydliadau – ni fydd arian parod byth yn cael ei roi'n uniongyrchol i'r defnyddiwr gwasanaeth – ac mae angen prawf o bryniant.

Cysylltwch â Sefydliad Cymunedol Cymru os hoffech wneud cais am gyllid https://communityfoundationwales.org.uk/cy/hafan/

Pwyntiau Cyfrannu

Gall busnesau sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Caerdydd gefnogi CAERedigrwydd drwy gynnal pwynt cyfrannu. Gallwn greu a dylunio pwynt cyfrannu ar gyfer unrhyw ofod ffenestr, wal neu ofod cownter.  Anfonwch e-bost at info@forcardiff.com i ddarganfod mwy ac i drafod.