MEMBERS LOG IN

This area is exclusively for members of FOR Cardiff, this is where you can register/request ‘The Card’ and see the 100+ offers available to our members. If you're not sure if you're a member please check here or email us on info@forcardiff.com

Dont have an account? Sign up
FOR Cardiff was previously called Cardiff’s Business Improvement District (BID). We are a business-led, not for profit organisation voted for by the city’s businesses with an ambitious plan to transform Cardiff city centre – making it more welcoming, vibrant and influential. To find out more about what we deliver for our members please click here.
Caerdydd AM BYTH yw’r enw newydd am Ardal Gwella Busnes Caerdydd (AGB). Rydym yn sefydliad dielw yn cael ein harwain gan fusnesau’r ddinas a bledleisiodd amdanom gyda chynllun uchelgeisiol i drawsnewid canol dinas Caerdydd - gan ei wneud yn fwy croesawgar, bywiog a dylanwadol. I ddarganfod mwy am yr hyn rydyn ni'n ei gyflawni i'n haelodau, cliciwch yma.

FAQ

WHAT ARE BIDS?

BIDs are an arrangement whereby businesses come together and decide which improvements they feel could be made in their city centre, and also how they will implement these improvements and what it will cost them. BIDs are financed and controlled by the businesses within the selected area. BIDs can run for a maximum of five years and during this time they must be able to show that they are benefitting the businesses that fund it.

BETH YW AGBau?

Mae AGBau yn drefniant lle mae busnesau’n dod at ei gilydd ac yn penderfynu pa welliannau y maen nhw’n teimlo y gellid eu gwneud yng nghanol eu dinas, a hefyd sut y byddan nhw’n gweithredu’r gwelliannau hyn a faint fydd y gost iddyn nhw. Mae AGBau yn cael eu hariannu a’u rheoli gan fusnesau yn yr ardal a ddewiswyd. Gall AGBau redeg am uchafswm o bum mlynedd ac yn ystod yr amser hwn rhaid iddynt allu dangos eu bod o fudd i’r busnesau sy’n ei ariannu.

WHY DO WE NEED A BID?

Cardiff is a thriving city centre of regional and national importance, yet it needs to raise its game and invest to remain competitive in the face of growing competition. It will need to do this against the background of tighter public sector finances and other cities who already have BIDs in place injecting several hundred thousand pounds a year into their locations. By obtaining BID status for Cardiff City Centre enables the private sector (retail, leisure, tourism, office and commercial) to decide the projects and services that should be delivered in their area to ensure that Cardiff has a stronger profile, attracting visitors, increasing footfall, more spending, directly supporting businesses and encouraging investment.

PAM RYDYM ANGEN AGB?

Mae Caerdydd yn ganol dinas ffyniannus o bwysigrwydd rhanbarthol a chenedlaethol, ac eto mae angen iddo godi ei gêm a buddsoddi i aros yn gystadleuol yn wyneb cystadleuaeth gynyddol. Bydd angen iddo wneud hyn yn erbyn cefndir cyllid tynnach yn y sector cyhoeddus a dinasoedd eraill sydd eisoes ag AGB yn chwistrellu cannoedd o filoedd o bunnoedd y flwyddyn i’w lleoliadau. Trwy sicrhau statws AGB ar gyfer Canol Dinas Caerdydd, mae’n galluogi’r sector preifat (manwerthu, hamdden, twristiaeth, swyddfa a masnachol) i benderfynu ar y prosiectau a’r gwasanaethau y dylid eu darparu yn eu hardal i sicrhau bod gan Gaerdydd broffil cryfach, gan ddenu ymwelwyr, cynyddu nifer yr ymwelwyr, mwy o wariant, cefnogi busnesau yn uniongyrchol ac annog buddsoddiad.

WHAT CAN BIDS DELIVER?

It’s up to you as a business to help shape what the BID in Cardiff might deliver. BIDs can deliver any projects or services that are agreed by the businesses in the BID area. These projects must go over and above anything that is already provided through business rates and by the local authority.

BETH ALL AGBau DDARPARU?

Eich dewis chi fel busnes yw helpu i lunio’r hyn y gallai’r AGB yng Nghaerdydd ei gyflawni. Gall AGB ddarparu unrhyw brosiectau neu wasanaethau y cytunwyd arnynt gan fusnesau yn ardal yr AGB. Rhaid i’r prosiectau hyn fynd y tu hwnt i unrhyw beth a ddarperir eisoes trwy ardrethi busnes a chan yr awdurdod lleol.

HOW WILL THE PROCESS WORK?

The aims of a BID are decided by the businesses in the area. Initially these are identified through a business survey and meetings. After this, your priorities for the Cardiff BID will be drafted and you will be invited to attend one of a series of informal business meetings where you will be updated on the progress of the BID and you will be able to ask questions and give feedback – this is part of the detailed consultation phase. After this, the Task Group (made up of businesses broadly reflecting the make up of the area) will assist in producing a draft business plan which will then be sent directly to you before being finalised. Lastly, there will be a confidential vote on whether you wish to say yes to a BID in Cardiff.

SUT FYDD Y BROSES YN GWEITHIO?

Busnesau yn yr ardal sy’n penderfynu ar nodau AGB. I ddechrau, nodir y rhain trwy arolwg busnes a chyfarfodydd. Ar ôl hyn, bydd eich blaenoriaethau ar gyfer AGB Caerdydd yn cael eu drafftio a byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu un o gyfres o gyfarfodydd busnes anffurfiol lle cewch y wybodaeth ddiweddaraf am hynt yr AGB a byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a rhoi adborth – mae hyn yn rhan o’r cam ymgynghori manwl. Ar ôl hyn, bydd y Grŵp Tasg (sy’n cynnwys busnesau sy’n adlewyrchu cyfansoddiad yr ardal yn fras) yn cynorthwyo i gynhyrchu cynllun busnes drafft a fydd wedyn yn cael ei anfon yn uniongyrchol atoch cyn ei gwblhau. Yn olaf, bydd pleidlais gyfrinachol ynghylch a ydych yn dymuno dweud ie wrth AGB yng Nghaerdydd.

WHY DO BUSINESSES SUPPORT BIDS?

BIDs have the ability to increase footfall to an area, reduce business costs and improve services. As they can run for up to five years they also give businesses the opportunity to plan ahead. BIDs put the control into the hands of the businesses themselves. BIDs do not substitute services provided through business rates, they must provide additional services.

PAM MAE BUSNESAU’N CEFNOGI AGBau?

Mae gan AGBau y gallu i gynyddu nifer yr ymwelwyr i ardal, lleihau costau busnes a gwella gwasanaethau. Gan y gallant redeg am hyd at bum mlynedd maent hefyd yn rhoi cyfle i fusnesau gynllunio ymlaen llaw. Mae AGBau yn rhoi’r rheolaeth yn nwylo’r busnesau eu hunain. Nid yw AGBau yn amnewid gwasanaethau a ddarperir trwy ardrethi busnes, rhaid iddynt ddarparu gwasanaethau ychwanegol.