fbpx Frequently Asked Questions - FOR Cardiff

MEMBERS LOG IN

This area is exclusively for members of FOR Cardiff, this is where you can register/request ‘The Card’ and see the 100+ offers available to our members. If you're not sure if you're a member please check here or email us on info@forcardiff.com

Dont have an account? Sign up

FOR Cardiff was previously called Cardiff’s Business Improvement District (BID). We are a business-led, not for profit organisation voted for by the city’s businesses with an ambitious plan to transform Cardiff city centre – making it more welcoming, vibrant and influential. To find out more about what we deliver for our members please click here.

Mae ‘FOR Cardiff’ yn cyn enw i ‘Ardal Gwella Busnes’ (Business Improvement District) Caerdydd. Yr ydym dan arweiniad busnesau, nid ar gyfer sefydliad dielw, pleidleisiwyd gan fusnesau y ddinas gyda’r cynllun uchelgeisiol i drawsnewid canol dinas Caerdydd – gan ei gwneud yn fwy croesawgar, bywiog a dylanwadol. I feindio allan beth rydym yn gyflawni am ein aeloday, cliciwch yma.

FAQ

WHAT ARE BIDS?

BIDs are an arrangement whereby businesses come together and decide which improvements they feel could be made in their city centre, and also how they will implement these improvements and what it will cost them. BIDs are financed and controlled by the businesses within the selected area. BIDs can run for a maximum of five years and during this time they must be able to show that they are benefitting the businesses that fund it.

BETH YW BID?

Mae bid yn drefniant lle mae’r busnesau yn ddod at ei gilydd ac yn penderfynu beth y gellid gwneud I gwelliannau y canol o’r dinas, a hefyd sut y byddant yn gweithredu’r gwelliannau hyn a beth fydd y gost iddynt. Maent yn cael ei hariannu a’u rheoli gan y busnesau o fewn yr ardal dan sylw. Gall BID para am uchafswm o bum mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hwn rhaid iddynt allu dangos fod yn elwa busnesau sy’n ei ariannu ac yn gwella’r dinas.

WHY DO WE NEED A BID?

Cardiff is a thriving city centre of regional and national importance, yet it needs to raise its game and invest to remain competitive in the face of growing competition. It will need to do this against the background of tighter public sector finances and other cities who already have BIDs in place injecting several hundred thousand pounds a year into their locations. By obtaining BID status for Cardiff City Centre enables the private sector (retail, leisure, tourism, office and commercial) to decide the projects and services that should be delivered in their area to ensure that Cardiff has a stronger profile, attracting visitors, increasing footfall, more spending, directly supporting businesses and encouraging investment.

PAM Y MAE ANGEN BID?

Mae Caerdydd yn ddinas lewyrchus o bwysigrwydd rhanbarthol a chenedlaethol, ac eto mae angen iddo godi ei gêm a buddsoddi er mwyn parhau’n gystadleuol yn wyneb cystadleuaeth gynyddol. Bydd angen i wneud hyn yn erbyn cefndir dynn y sector cyhoeddus a dinasoedd eraill, sydd eisoes â bidiau ar waith sydd yn chwistrellu sawl can mil o bunnoedd y flwyddyn yn eu lleoliadau. Drwy gael statws BID am ‘For Cardiff’ mae canol dinas Caerdydd yn galluogi’r sector preifat hamdden, twristiaeth, swyddfa a masnachol i benderfynu ar brosiectau a gwasanaethau y dylid eu darparu yn eu hardal er mwyn sicrhau bod.

WHAT CAN BIDS DELIVER?

It’s up to you as a business to help shape what the BID in Cardiff might deliver. BIDs can deliver any projects or services that are agreed by the businesses in the BID area. These projects must go over and above anything that is already provided through business rates and by the local authority.

BETH GALL ‘BID’ EI GYFLAWNI?

Mae’n lan I chi fel busnes i helpu i lunio’r hyn y gallai BID yng Nghaerdydd ei gyflawni. Gall BID’s gyflawni unrhyw brosiectau neu wasanaethau y cytunir arnynt gan y busnesau yn ardal yr BID. Rhaid i’r prosiectau hyn fynd y tu hwnt i unrhyw beth a ddarperir eisoes drwy ardrethi busnes a gan yr awdurdod lleol. proffil cryfach gan Caerdydd. Maent yn eisiau denu ymwelwyr,codi’r rhif o’r ymwelwyr, cael mwy o wariant yn y busnesU, cefnogi busnesau yn uniongyrchol ac annog buddsoddi.

HOW WILL THE PROCESS WORK?

The aims of a BID are decided by the businesses in the area. Initially these are identified through a business survey and meetings. After this, your priorities for the Cardiff BID will be drafted and you will be invited to attend one of a series of informal business meetings where you will be updated on the progress of the BID and you will be able to ask questions and give feedback – this is part of the detailed consultation phase. After this, the Task Group (made up of businesses broadly reflecting the make up of the area) will assist in producing a draft business plan which will then be sent directly to you before being finalised. Lastly, there will be a confidential vote on whether you wish to say yes to a BID in Cardiff.

SUT BYDD Y BROSES YN GWEITHIO?

Penderfynir ar nodau BID gan y busnesau yn yr ardal. I ddechrau nodir trwy arolwg busnes a chyfarfodydd. Ar ôl hyn, bydd eich blaenoriaethau ar gyfer BID Caerdydd yn cael ei ddrafftio, a bydd yn eich gwahodd i fynychu un o gyfres o gyfarfodydd busnes anffurfiol lle bydd eich diweddaru ar y cynnydd yr BID, a byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a rhoi adborth. Mae hyn yn rhan o y cyfnod ymgynghori manwl. Ar ôl hyn, bydd y grŵp gorchwyl (yn cynnwys busnesau fras adlewyrchu cyfansoddiad yr ardal) yn helpu i gynhyrchu cynllun busnes drafft a gaiff ei anfon uniongyrchol i chi cyn cael eu cwblhau. Yn olaf, cynhelir pleidlais gyfrinachol ar beth yr ydych yn dymuno dweud, ie neu na am BID yng Nghaerdydd.

WHY DO BUSINESSES SUPPORT BIDS?

BIDs have the ability to increase footfall to an area, reduce business costs and improve services. As they can run for up to five years they also give businesses the opportunity to plan ahead. BIDs put the control into the hands of the businesses themselves. BIDs do not substitute services provided through business rates, they must provide additional services.

PAM MAE BUSNESAU YN CEFNOGI’R BID?

Mae BID gyda’r cynigion i gallu gynyddu nifer yr ymwelwyr i’r ardal, lleihau costau busnes a gwella gwasanaethau. Fel y gellir eu rhedeg am hyd at bum mlynedd maent hefyd yn rhoi busnesau y cyfle i gynllunio ymlaen llaw. Mae BID’s yn rhoi rheolaeth yn nhwylo busnesau eu hunain. Mae BID’S ddim yn disodli’r gwasanaethau amod drwy ardrethi busnes, rhaid iddynt ddarparu gwasanaethau ychwanegol.